Frol orientering, en annerledes vårsesong

(Saken vil oppdateres)

Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre og svømmehaller, se her. Vedtaket omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF. Vedtaket gjelder frem til 13. april. Dette innebærer at idrettens kjerneaktivitet er forbudt, og at overtredelser kan straffes med bot eller fengsel. Vedtaket er hjemlet i smittevernloven, og brudd på smittevernloven kan straffeforfølges. Riksadvokaten har signalisert at eventuelle brudd på smittevernloven, og andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset, vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Dette understreker alvoret i vedtaket og i situasjonen. Riksadvokatembetet arbeider nå med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan ulike brudd på smitteverntiltak skal håndteres strafferettslig, men har allerede varslet at eventuelle straffbare brudd på smittevernloven vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten, se her. For NIFs organisasjonsledd er det derfor svært viktig å overholde vedtaket og ikke selv organisere idrettsaktivitet, eller medvirke til at andre organiserer idrettsaktivitet, i strid med vedtaket. NIF oppfordrer alle organisasjonsledd til å etterleve helsemyndighetenes vedtak og råd for å hindre smittespredning. Det er derfor viktig at organisasjonsledd, ansatte, tillitsvalgte og øvrige medlemmer både er kjent med vedtaket som fattet av Helsedirektoratet, og bidrar til å sikre etterlevelse av dette. For de som trener egenorganisert, er det viktig å følge de råd og anbefalinger som gis av nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Anbefalinger fra NOF:

 • Egenorganisert trening: Anbefaler at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte. Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubben kan legge ut o-tekniske økter på nett for individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktivitet skal myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter og utøvere skal ikke berøre postskjermer. Ingen felles oppvarming, utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker. All publisering av aktivitet skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning.
 • Tur-O: Fortsette tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Ved all organisering skal myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Det skal tilrettelegges for berøringsfri registrering på poster. Klubben bes fjerne klippetenger og stifteklemmer. Klubben oppfordres til å legge til rette for økt bruk av digitale kart. All publisering av aktivitet skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning
 • Les mer https://www.orientering.no/nyheter/aktivitetsinfo-til-klubbene-i-disse-smittevern-tider/

Dette betyr at vårsesongen i o-avdelingen vil bli litt annerledes enn vanlig:

Tur-orientering

 • Åpningsdag avlyses
 • Ingen distribusjon av gratiskart
 • O-trampen vil gjennomføres med noen endringer. Det vil bli lagt opp til berøringsfritt registreringssystem vha. bokstavkoder på klistermerker for å skrive/ta bilde. Det vil ikke bli hengt ut stifteklemmer i år.
 • Utsalg vil i utgangspunktet være som før (sportsbutikker og bensinstasjoner). Utsending av kart vurderes fortløpende.
 • Aktiviteten er “godkjent” av kommunelegen og NOF
 • Det planlegges ikke kaffepost, det kan komme et spontant arrangement om situasjonen endrer seg.

Konkurranser

 • Konkurranser: Alle tradisjonelle konkurranser er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Enn så lenge gjelder pålegg fram til 13. april.
 • Nord-Trøndelag o-krets har utsatt alle kretsløp til etter 17. mai, noe som betyr at TA-sprinten og Blåveisløpet er utsatt. Alt oppsatt mannskap beholder sine oppgaver inntil videre. Løyper planlegges som om løp blir gjennomført, da de kan brukes senere.
 • Oppstart av O-sjuer avventes. Alt oppsatt mannskap beholder sine oppgaver inntil videre. Forskyvinger av løp og arrangør kan måtte forekomme. Løyper planlegges som om løp blir gjennomført, da de kan brukes senere.
 • IOF har avlyst alle arrangement fram til 31. mai
 • 10-mila er avlyst
 • Jukola avventer avlysning til 17. april

Rekruttering

 • Nybegynnerkurs i april blir mest sannsynlig flyttet til annen dato
 • Internasjonal orienteringsdag (WOD) avlyses

Annet

 • Arrangørmøte/medlemsmøte lagt på is, men kan dras opp hvis sesongen kommer i gang.
 • Hjemmesidekurs er uavklart. Web-kurs undersøkes.

O-trampen går altså som normalt, med de endringer klubben har lagt opp til med bokstavkode, ikke kaffepost mm, – og så lenge vi forholder oss til anbefalinger om avstand mellom personer.

Mvh. Styret