Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Ordningen i korte trekk:

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
  • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
  • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
  • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige

eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.

  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige

eller mennesker med utviklingshemming.

  • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:

e-post: [email protected] – telefon: 800 30 630

Det er utarbeidet en egen veileder som du kan laste ned (klikk for å laste ned pdf-fila)

Hvordan innhentes politiattesten?
Idrettslaget er pålagt å hente inn politiattest av de som skal påta seg et oppdrag for idrettslaget.

Den aktuelle personen må undertegne på et eget søknadsskjema som leveres til idrettslaget, se nedenfor. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra www.politi.no eller fra www.idrett.no/politiattest. Idrettslaget må også undertegne på skjemaet før det sendes til det lokale politikammeret. Idrettslaget bør sende flere søknader i en samlet bunke til politikammeret.

Søknad om politiattest sendes leder; Heidi Alstad, epostadresse: [email protected]
Behandlingen av en søknad om politiattest kan ta noe tid. Søknad bør sendes i god tid før det aktuelle oppdraget starter. Idrettslaget har ikke anledning til å sette person til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før politiattest er blitt fremvist.

Politiet sender attesten til den aktuelle personen som ordinær post. Når attesten er mottatt må vedkommende fremvise attesten for idrettslaget, se nedenfor.

Innhenting av politiattest er gratis.

Du kan også lese mer om ordningen på Idrettsforbundets nettsider

03.11.2008 10:30, Svein Andresen