Årsmelding Frol il håndball 2019/2020

ÅRSMELDING

FROL IL HÅNDBALL

SESONGEN 2019/2020

 

Styret i Frol il håndball sesongen 2019/2020 har bestått av

Leder: Siri Pedersen

Sportslig leder: May-Hilde Settenø

Sportslig leder:

Arrangementsansvarlig:

Materialforvalter: Lill Elin Haugan

Dommerkontakt: Runar Nilsen (fram til des-19)

Kasserer: Marit Glæstad Sølvberg

Sekretær: Line Thorsen Bratli

Valgkomitè: Knut Erik Henrikø og Monica Folden

Årsmeldingen legges ut på https://frolil.no/

Møter og styrets arbeid

Styret i Frol il håndball har hatt 10 styremøter siden årsmøtet i 2019. Og behandlet 62 saker i 2019 og 19 saker så langt i 2020. Styret har vært opptatt av aktiviteten for lagene, og koordineringen av denne.

Møte med trenerne og støtteapparatet ble holdt i april og i september 2019.

Årsmeldingen inneholder årsmelding fra avdelingens mange lag, og vi ser at vi har stor aktivitet.

Representasjon

Styret og håndballavdelingen har vært representert på håndballforum og sonemøter.

Leder har representert avdelingen i hovedlagets styremøter med ett unntak.

Utmerkelser

Leder for håndballavdelingen, Siri Pedersen, ble kåret til månedens forbilde for desember av Håndball Region Nord.

Håndball Region Nord har i 2019 kåret et forbilde hver måned. Det skal være en person klubben ikke hadde klart seg uten. En som gjør en betydningsfull forskjell for klubbhverdagen til medlemmene. Noen som alltid stiller opp, alltid har godt humør og et skikkelig «ja» menneske.

 

 

Frol IL Håndball

Frol IL håndball har aktiviteter i bredt spekter fra 8 til 14 år. Vi har ikke hatt eldre guttelag enn G13. Vi mangler i år G10.

Vi har i dag ca.50 trenere/lagledere/foreldrekontakter, noe som tyder på et vesentlig frivillig bidrag fra engasjerte foreldre og sportsinteresserte. Vi mener at vi organiserer et godt og engasjerende sportslig tilbud. Flott innsats fra spillere, trenere og lagledere på alle lag. Uten denne innsatsen fra støtteapparatet og foreldre, hadde ikke barna våre hatt håndballtilbud i Frol il.

Klubben ønsker å legge til rette for en stor bredde, og har denne sesongen ca. 250 aktive håndballspillere. 12 lag spiller i Trønderenergi serien fra 10 -14 år. I tillegg har vi ca 60 gutter og jenter på 8 og 9 år. Det har vært en stor rekruttering i de senere år, men det er vanskelig å holde på guttespillerne etter hvert som de blir eldre. Styret har tatt tak i dette, og hadde i januar et møte med alle guttelagene der dette var tema.

 

Treningsavgift 2019/2020:

7-9 år 1200,- for hele sesongen

1 time pr.uke 1300,-

1,5 timer pr. uke 1600.-

2 timer pr.uke 2000,-

2,5 timer pr. uke 2300,-

3 timer pr. uke 2600,-

3,5 timer pr. uke 2900,-

4 timer pr. uke 3200,-

4,5 timer pr. uke 3500,-

Treningsavgiften til Frol il håndball skal hovedsakelig dekke hall-leie, serieavgift til Region Nord og minihåndballturneringer. I tillegg til dette har vi også utgifter til kurs, trenere, utstyr, forbruksmateriell osv.

 

Frol il Håndball sitt mål

Frol IL håndball ønsker å gi alle barn og unge mellom 8 og 14 år muligheten til å spille håndball i vår klubb. Alle nye spillere skal tas imot på en positiv måte, og forholdene skal legges til rette for at de raskt inkluderes sosialt i laget. Vi har alltid plass til nye spillere.

Fair Play

Klubben er aktiv i å styrke sin positive profil – det å framstå positivt er en forpliktelse for alle medlemmer iført klubbens antrekk! Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

  • Å trene og spille kampen med godt humør.
  • Å behandle motstanderne med respekt
  • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
  • Å hilse på motstanderne før kampen og takke etter kampen
  • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommere.

 

Sportslig aktivitet

Alle lag foruten 8- og 9-åringene spiller i årets TrønderEnergiserie. Seriespillet blir ferdig i løpet av mars.

8- og 9-åringene deltar på minihåndballturneringer

8- og 9-åringene velger selv hvilke miniturneringer de ønsker å delta på. Håndballavdelingen dekker 4 turneringer.

 

Arrangement

Frol il håndball arrangerte for første gang Minihåndballturnering i Trønderhallen i 2019. Dette ble en positiv opplevelse, og vi vil framover arrangere våre minihåndballtureringer i Trønderhallen.

 

Trenere og øvrig støtteapparat

Frol il håndball jobber med å rekruttere voksne og kompetente trenere til alle lag. Styret jobber med å kartlegge kompetansen til våre trenere. Frol er en dugnadsklubb, og det gjør at det til tider kan være vanskelig å skaffe trenere til alle lag. Vi er veldig avhengig av å ha foreldre /foresatte som stiller opp. Trenere skal ha innlevert trenerkontrakt, og ha godkjent politiattest.

Styret ønsker å fremheve at støtteapparatet til alle lag er en viktig ressurs som avdelingen ikke kunne vært foruten. Arbeidet i klubben er fundamentert på idealisme og et positivt engasjement.

Vi må også takke spillernes foresatte som er flinke til å stille opp på kamper og arrangementer.

 

Treningsforhold

Frol il håndball har i dag gode treningsforhold, og nok treningstimer. Selv om det kunne være ønskelig med flere hall-timer i Trønderhallen og Levangerhallen. Det er viktig at vi ikke slår oss til ro med den hall-leien vi har i dag, men at vi arbeider aktivt for at den reduseres. Det er fremdeles slik i vår hjemkommune at politikerne har valgt å belaste barna og ungdommene her med en betydelig høyere halleie enn i de fleste av våre nabokommuner. Levanger kommune er tredje dyrest i Trøndelag. Vi trenger hjelp fra alle våre medlemmer til å være med å påvirke i sitt nærmiljø. Ta gjerne kontakt med politikere, presse eller andre som kan være med å gjøre oppvekstforholdene får våre barn bedre her i Levanger.

 

Dommere:

Vi har pr. i dag 5 dommere i Frol.

Dommeroppsettet blir satt opp fra regionskontoret i Trondheim. Det er såkalt maskinell dommertildeling som setter opp oppsettet. Dommerne settes opp etter egne sperreperioder, geografi, nivå og deltakelse på andre lag. Så settes det opp automatisk hvilke kamper som passer det enkelte dommerpar.

Ved minihåndballturneringer settes barnekampledere opp av klubben som arrangerer. I år dømte -05 jentene.

Det er krav fra Region Nord om at klubben må stille et visst antall dommere i forhold til påmeldte lag. Mangler klubben dommere blir det bøter. Pr. i dag har vi nok dommere, men vi må hele tiden være frempå for å få tak i nye ungdommer eller andre som vil være med og dømme handball. Det er både sosialt, mulighet for å skaffe seg lederegenskaper på, samt skaffe seg en god del lommepenger.

Frol håndball betaler lisens og medlemsavgift for de som dømmer for klubben. Dommerne får også klærne de trenger for å dømme.

Viktig å ta vare på de som ønsker ha håndballdømming som fritidsaktivitet.

Håper vi neste sesong kan nå nye mål med de dommerne vi har, og at 05-jentene våre vil fortsette å dømme når de blir godkjente barnekampledere i slutten av mars 2020.

 

Profilering

For å holde kontakten med våre trenere/oppmenn/foreldrekontakter/ medlemmer har vi brukt e-post og facebook. Det skal jobbes med oppdatering av hjemmesiden til Frol, https://frolil.no/  (møtereferat, treningstider, navn på trener/oppmenn, styrets medlemmer, osv.)

Denne hjemmesiden håper vi etter hvert kan bli brukt aktivt både til intern og ekstern profilering av Frol.

Innkjøpsavtale

1.januar 2020 ble det inngått en ny innkjøpsavtale med Bjørn Stakset sport AS og Umbro som gjelder i 5 år. Våre medlemmer får rabatt på alt håndballutstyr der. I tillegg kan man bli klubbmedlem der, og da klubbtilbud på andre varer som annonseres.

Hovedlaget har avtale med G-max. 20 % rabatt på alt. Avtalen ligger på hjemmesiden.

Økonomi

Økonomi er en stor utfordring for mange lag og foreninger, men vi har i dag en ok økonomi takket være en stor innsats fra våre frivillige. Utfordringen hele tiden vil være å skaffe inntekter slik at treningsavgiften kan holdes på et akseptabelt nivå. Som nevnt over, er utgifter til hall-leie en av de virkelig store utgiftspostene.

I år fikk alle medlemmene hver sin flaske med Frol il-trykk på i julegave av håndballavdelingen. Dette gjør vi som et tiltak for å bevare flest mulig lengst mulig.

Ingen i styret mottar økonomisk kompensasjon for sitt styrearbeid i klubben.

 

Avslutning

Frol IL håndball er opptatt av at det skal finnes et tilbud til alle som ønsker å spille håndball, derfor er det gledelig med den store oppslutningen vi har. Foreldrene, og de aktive, er den viktigste ressursen i klubben, styret takker alle som har bidratt i året som har gått.

En spesiell takk til alle i støtteapparatet som har lagt ned et stort og viktig arbeid for klubben.

 

Levanger, 20.02.2020

 

 

 

 

Leder: Siri Pedersen

Sportslig leder: May-Hilde Settenø

Materialforvalter: Lill Elin Haugan

Kasserer: Marit Glæstad Sølvberg

Sekretær: Line Thorsen Bratli

 

 

Årsmeldinger fra Frol il håndball sine lag 2019/2020

J8

G8

J9

G9

J10

J11

J12

G11/12

J13

G13

J14

 

 

J8

ÅRSMELDING 2019, FROL JENTER 2011

 

Vi startet sesongen mandag 23.09.19. Den første tiden var vi 12 spillere. Ut over høsten og nyåret kom det flere jenter til, og pr. 18.02.20 er vi 16 jenter på laget. Vi har spillere fra begge skolekretsene, Frol og Halsan. Vi trener en time hver mandag i gymsalen på Frol. Det har vært svært godt oppmøte på treningene, og vi tilstreber at begge trenerne deltar på hver trening. I tillegg benytter vi tilstedeværende foreldre ved behov.

 

Til nå har vi deltatt på tre minihåndballturneringer: I høst deltok vi på Frol sin turnering. Vi hadde planlagt å delta på Verdal sin, men den ble avlyst pga. for få påmeldte lag. Nå etter nyttår har vi vært på turnering på Frosta og i Trønderhallen i regi Nessegutten. Vi har planlagt å delta på turnering i Hegra siste helga i mars. I februar ble vi invitert på minicup sammen med gutter 8 med påfølgende kveldsmat. Det var vanskelig å få med seg jentene hjem den kvelden, og alle var enige om at det var ett vellykket arrangement!

 

I høst stilte vi med tre lag på turnering. Vi hadde også tre lag på Frosta, og på den siste turneringen tok vi rekord med fire lag. Det er utrolig morsomt å se hvor mye annet de finner på når vi er på cup. De leker masse sura, klappeleker, danser, turner og koser seg! De har blitt flinke til å backe hverandre opp, og på siste turnering ble de «high five-eksperter». Vi har fokusert på lek, moro, og at alle skal oppleve mestring. Vi har lik spilletid. Alle har skutt på mål, og alle har vært målvakt. Vi opplever at håndballen er en arena for mye mer enn håndballferdigheter.

 

Lagets trenerteam har endret seg noe underveis i sesongen. Vi startet opp som vi sluttet i fjor med Trude Bakken-Mæhla, Marit Hallseth, Bine Skjærvold (foreldrekontakt) og Åse Gran. Trude gav seg over jul, men vi har fått en god ressurs i mor til ny spiller (Aurora), Linda Gjøra, som stepper inn som trener ved behov.

 

 

Levanger,18.02.20

Åse C. Gran, Frol IL håndball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G8

Årsmelding Frol gutter 8

    

Vi startet opp høsten 2019 med håndballtreninger for gutter født 2011. Trening hver tirsdag på Frol barneskole kl.18.00-19.00. Vi er tre trenere(Hilde, Janne og Siri) som har laget sammen, og 1 foreldrekontakt(Gunhild, som også bidrar som trener). I tillegg stiller foreldrene villig opp når det trengs flere voksne 😊

Vi har vært 16 aktive, ivrige og lærevillige gutter denne sesongen.

I år har vi hatt mye fokus på ballbehandling, forsvarsspill og skudd på mål.

Guttene er stort sett fokusert på trening, og vi ser en klar utvikling når vi er på minihåndballturneringene.

Vi har en gang i måneden hatt kveldsmat der alle har bidratt med litt hver. I januar hadde vi pizza på Orion etter trening.

Vi deltok på vår egen minihåndballturnering i november, på Skogn sin senere i november, på Frosta sin i januar og på Nessegutten sin i februar.

I mars skal vi ha internturnering i Trønderhallen for å prøve oss på spill på 2/3-bane siden det er banestørrelsen neste sesong. Her vil vi også ha pizza som avslutning på sesongen.

 

 

 

På vegne av G8 – Siri Pedersen

 

J9

Årsmelding for jenter 2010, Frol håndball.

 

Laget består nå av 21 jenter som trener i Levangerhallen hver mandag kl. 18-19.

 

Vi er fem voksne i teamet, der Berit Hynne er hovedtrener.

Mariamu Hallem, Kari Hveem Karlsen og Nina Skei er trenere, ut. fungerer som foreldrekontakt/oppmann.

 

Trenerteamet har avholdt årsmøte i fjor på Famille, noe vi ønsker å gjenta i år også.

Vi hadde juleavslutning for jentene med julegrøt og utelek, der nissen kom og gav de hver sin drikkeflaske med deres personlige navn på i gave. Populært!

 

Vi har vært på to minihåndballturneringer før jul, på Skogn og i Trønderhallen da Frol var arrangører.

I år var vi med turnering i Trønderhallen da Nessegutten arrangerte.

 

Neste turnering er ikke bestemt enda, men det er planlagt turnering med Nessegutten 28. mars i Trønderhallen, der jentene skal få utfolde seg på stor bane!

Det skal også bli treningskamper med Nessegutten mandag 24. februar i Levangerhallen.

Kjekt med samarbeid mellom klubbene!

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Mvh.

Marita Gjemble.

 

 

G9

Hei

Vi i Gutter 2010 er ti spillere. Det er en fin gruppe, og de som er med nå er motiverte.

 

Vi trener hver tirsdag i Levangerhallen fra 18-19. Guttene har sagt at de ønsker å trene mer, noe som er veldig positivt. De møter opp på alle treningene.

 

Det er jeg Kristin Hoel Holt, og Sigrid Nordvoll som er trenere. Føler vi samarbeider godt og utfyller hverandre. Føler vi har god relasjon til guttene og de virker trygge både på oss og hverandre. Erik Duda er oppmann, og hjelper til når det trengs.

 

Når det gjelder treningene har vi brukt mye av Learn handball av Bjarte Myrhol. Synes det er ett godt verktøy med mange fine øvelser. Guttene har hatt en fin utvikling og begynner å forstå spillet.

 

Nå i mars skal vi til Trondheim for å se Kolstad spille. Tror det er viktig at vi gjør noe sosialt utenfor banen. Det vil å være kult for guttene å møte Kolstad spillerne, og å få se herrehåndball.

Vi har i år spilt minihåndballturneringer, noe som har fungert bra.

Vi håper alle ønsker å fortsette til neste år.

 

Kristin

 

J10

Vi er 21/22 jenter på laget (en som er lenge siden jeg har sett så usikker på om fremdeles er med). Vi trener hver onsdag, fortrinnsvis en time. Vi er så heldige at hallen er ledig før oss, så de som har mulighet kommer 20 min før ordinær treningstid og starter med litt kondisjon og styrke. Det er jeg og Inger-Lene Stensland som utgjør trenerteamet. i tillegg har vi Trude Bakken Mæhla som tilkallingshjelp, og Kirsti Bråten Johanessen som foreldrekontakt og bistand på benk ved behov.

I serien går det fint, vi har jo ingen tabell, men ser at jentene har stor glede av å spille kamp, og at de har en utvikling underveis. De løser oppgavene på banen godt og spiller godt sammen som et lag.

Dessverre har vi få kamper, da mange lag trakk seg like før seriestart, men vi har heldigvis påmeldt to lag så alle får godt med spilletid de kampene vi har.

Ellers er det bare gøy å trene sammen med dem, vi holder på å få til en god lagfølelse, og har stort sett gode treninger med bra fokus og innsats. Og vi sere hele veien en utvikling, både mtp ferdighet og spillforståelse.

 

Monica

 

 

J11

Årsmelding Frol J11 sesongen 2019-2020

 

I år som i fjor meldte vi på to lag til årets seriespill. Vi har fjorten spillere på laget (fire som ikke var til stede da vi tok bildet). Som i fjor valgte vi å dele jentene inn i tre grupper, der to og to grupper spiller kamp sammen. På den måten får alle spillerne spilt sammen med alle, samtidig som det ikke blir så mange helger med kamp. Foreldrene virker i alle fall fornøyd med å få noen helger uten handballkamper.  Blir mye spilletid på hver spiller under kamp, da vi er to-tre spillere på benk på kamp. Eneste ulempen er vel at de må spille mot samme motstander to kamper på samme dag.

Sportslig

Alle har hatt en fin utvikling sportslig sett. Vi har vært bevisst på at ingen skal ha faste plasser ennå, og selvfølgelig at alle skal få like mye spilletid. Vi er også svært fornøyd med at vi fortsatt har en gruppe på 5-6 spillere som bytter på å være målvakt. Da er vi mindre sårbare om noen skulle slutte.

Vi har hatt ei trening i uka i Levangerhallen. Tirsdag kl. 16.30-18.00. Vi prøver å få til ei økt med hovedvekt på basistrening hver tredje uke. På mandager har vi vært så heldige å få tilbud om å hospitere på trening til J12. Alle våre spillere fikk spørsmål om de hadde lyst, og det har vært 6-7 spillere fast på hospitering mandager. Takk til J12 for dette 😊 Det har stort sett vært bra oppmøte på trening.

Sesongen avsluttes med Shell cup i Kristiansund 24. -26. april.

Støtteapparat

I støtteapparatet har vi hatt en oppmann/lagleder, tre trenere, en foreldrekontakt og to representanter fra foreldregruppa som har ansvar for dugnad og sosiale arrangement. Alle har bidratt på arrangementene slik at laget har fått gode inntekter som kan benyttes til å reise på cup.

 

Sosialt

Det er gode holdninger i laget, og alle er flinke til å ta vare på hverandre og gi oppmuntrende tilbakemeldinger på trening og i kamp.

 

Dugnader

Laget har hatt to arrangementer i hallen før jul. Dette har til sammen gitt laget en inntekt på 12 000 kr. Mener foreldrerepresentantene har planer om å få til en eller to dugnader før cupen.

 

Vi gleder oss til cup og neste sesong!

PS: På foreldremøtet kom det forespørsel om styret kan ordne med supporterklær/utstyr som foreldrene kan kjøpe til cupen. Vi synes det var en god ide, så sender forespørselen herved videre til dere 😊

 

Hilsen trenere og lagledere i Frol J11

 

 

J12

Årsmelding jenter 12

Vi er 11 jenter som trener 2 dager i uken. Mandag 19.00-20.00 i Levangerhallen og tirsdag kl.16.30-17.30 i Trønderhallen. På mandagene er det med 7 jenter fra jenter 11 og trener sammen med oss. Dette har vært veldig positivt for våre jenter. Før treningen på mandager er vi ute og jogger, på tirsdager har vi styrketrening etter treningen.

Trude Bakken Mæhla fungerer som oppmann og alt mulig dame, Hanne Wechsung som hovedtrener og Line Thorsen Bratli er foreldrekontakt.

Fokus i år har vært å tilpasse oss å spille med 7 spillere på banen. Vi har jobbet med mye med forsvarsspill og tempo i angrep. De siste kampene har vi hatt fokus på kontra og ankomst. Det har vært en fin utvikling på spillerne og de tar stadig nye steg. Vi har prøvd å øve inn ett par trekk, men litt vanskelig å gjennomføre i kamp enda.

Vårt motto er: gå ut på banen å ha det artig!!

Vi gleder oss alle til Okea cup og før den tid skal vi på treningscup på Inderøy som de har invitert oss på. Vi skal også ha en treningskamp mot Verdal. Fint å samarbeide med de andre klubbene.

Laget har god økonomi, vi er flinke til å stille på dugnad og bidra inn til laget alle mann. Vi har lagt inn litt sosialt utenom trening for å bygge god lag-kultur. Kveldsmat med håndballkamp på tv og bowling med mat etterpå.

Alltid spennende med tanke på nytt år når vi i utgangspunktet er så få spillere, men akkurat nå er gjengen motivert og synes at håndball er moro.

 

 

 

G11/12

Årsmelding G11/12 2019

 

Trenere -lagledelse:

I 2019 var det Åse C. Gran, Sissel Langås og Arild Hegdal som har vært hovedansvarlig for planlegging, treninger, kamper og turneringer for laget. I tillegg har foreldre stilt opp ved behov.

Spillere;

G11; Daniel, Lars, Endre, Ludvik, Sondre, Noah, Andreas, Håkon, August, Ulrik og Viljar Håkon.

G12; Espen, Torje, Marius, Alexander, Theo, Sivert LP, Sivert FF, Erik, Birk, Magnus, Vetle og Eivind.

 

Laget og motivasjon:

Laget består av to kull. 2007 og 2008 modeller. Dette har fungert bra og spillerne har utviklet seg gjennom sesongen. I tillegg har det i høst blitt etablert en egen miniserie med lokale G11 lag slik at G11-guttene til Frol, i tillegg til å spille sammen med G12, også har spilt mot jevnaldrende. En serie med 5 lag, og dobbel serie. Treningskamper i treningstiden, og vi har hjemme og bortekamper. Gjennom sesongen har det kommet til flere gutter, til G11 og spesielt G12. Veldig bra, og det tyder på at vi gjør noe som er riktig. Generelt vil jeg si at vi er mer opptatt av utvikling av den enkelte spilleren, enn hva som blir det faktiske resultatet i enkeltkamper. Har vi utviklet oss litt for hver kamp og trening så er fokuset på det området, mer enn selve kampresultatet.

Klarer vi å opprettholde antallet spillere neste sesong så er det ikke umulig at vi kan stille to lag.

Laget trener 2 ganger i uken. G12 spillerne har i tillegg tilbud om å trene med G13. Det er ofte de som er mest motivert som deltar på en ekstra trening med G13, og dette har fungert veldig bra. G12 spillerne har også bidratt på flere kamper til G13.

Det er godt oppmøte på treningene, og alle virker motiverte. Utviklingen har, som nevnt tidligere, vært bra. Utviklingen er selvfølgelig ulik, men vi mener at alle har utviklet seg som håndballspillere gjennom året.

Gulroten i løpet av sesongen er vårcupen i Kristiansund. Dette er en bra motivasjonsfaktor, og en fin cup hvor vi stiller med et G11 og et G12 lag.

 

For Frol IL, G11/12

Arild Hegdal

 

 

J13

Årsmelding 2019 Frol Jenter 13(2006)

 

Vi har fra i fjor mistet noen spillere, men det har vært flere som har vært innom for å prøve seg på å spille håndball. Vi er pr. nå 19 spillere totalt, en ny for denne sesongen.

Vi har 2 lag i serien. Vi har det inn spillerne i grupper så alle får spille med alle i løpet av sesongen, så vi har ikke hatt faste lag.

Vi trener i trønderhallen 2 ganger i uka 1.5 timer pr. gang. I tillegg har vi fått til et samarbeid med fotballgruppa om at vi har felles basistrening 1 gang pr. 14 dag.

Det har vært godt oppmøte på treningene så langt i sesongen. Vi prøver alltid å være 2 trenere på alle treningene. 

Spillerne har begynt å finne sine plasser der hvor de ønsker å spille, alle har blitt utfordret på at de må velge 2 plasser de ønsker å spille.

Trenerne har lagt opp et års hjul for hva som skal være hovedfokuset hver måned.

I løpet av sesongen har vi hatt utvikling på spillerne, vi har vunnet, tapt og spilt uavgjort.

Vi har prøvd at alle spillerne skal få lik spilletid igjennom sesongen.

Det har vært fokus på at alle spillerne skal føle seg sett og verdsatt, og at de har fått prøvd å spille der de ønsker.

Flere spillere har vært med på hospitering hos jenter 14 i løpet av sesongen.

Det har i perioder vært lang tid mellom seriekampene, så da har vi spilt treningskamper Nessegutten og Frol Gutter 13.

Noen av jentene har vært med å spille kamper sammen med Jenter 14 og Gutter 13.

Vi har i løpet av sesongen trent fra alle ulike posisjoner, hatt egen trening for målvakt. Vi har utviklet forsvarsspillet med å spille 5-1, vi har trent på å at vingene skal snappe ball m.m.

Foreldrene har arrangert kveldsmat for jentene 1 gang pr. måned, dette blir noe vi kommer til å fortsette med. Flere av håndballkampene til jentene har blitt filmet, litt av de har vi sett på under kveldsmaten.

Ellers har vi hatt arrangementer i Trønderhallen der alle foreldre har bidratt for å skaffe penger til lags kassen.

Det viktige er å bygge et lag og skape et godt samhold!

Ellers ønsker vi å takke styret i Frol IL håndball for en flott julegave.

Avslutning av årets sesong blir Okea cup i Kristiansund 24-26 april, der vi har meldt på 2 lag.

Jenter 13 har et stabilt trenerteam med Marit Hallset, Ingunn Olsnes Aune og Kari Hynne Skjærpe. I tillegg har vi 2 lagledere som stepper inn ved behov Roar Tyholt og May Hilde Settenø

 

 

 

 

Bilde er i fra kveldsmat hjemme hos Marit Hallset, der jentene ser på landskamp

 

 

 

 

G13

Gutter 2006

12 gutter 2006 har trent denne sesongen. En har sluttet/ pause, så vi er nå 11 spillere.

Vi hatt samarbeid med Nessegutten G 13 og Frol G 2007 og 2008.

Nessegutten har hatt tilbud om en trening med oss, og vi en trening med dem. Det betyr at de ivrigste har hatt mulighet til tre treninger i hall.

Frol G 11/12 har vært med på treninger.

Vi har tre trenere, en lagleder, en oppmann og en kasserer.

Vi har trent i Trønderhallen tirsdag og onsdag.

Vi har et lag i serien. Har spilt mot Namsos i nord til Hegra i sør. Namsosturen ble avsluttet med felles middag.

Vi har hatt kveldsmat ca en gang i måneden, og fikk før jul sponset pizza av Frol. Takk😊

Vi solgte julenek før jul og har et kakelotteri lørdag 29. februar.

Vi ligger midt på tabellen og har vunnet og tapt kamper. Fin gjennomføring av sesongen så langt, men resultatene er preget av litt slitasje denne sesongen også.

6 gutter fra G 11/12 og 2 jenter fra J 13 har bidratt på kamp for oss.

 

Har hatt treningskamper mot jenter 13 Nessegutten og Frol.

Vi skal stille et lag i Okeacup. Det gleder vi oss til.

 

Gutter 13.

Kristin Venås Skogås

 

 

J14

Årsmelding Frol J14 sesongen 2019-2020

Til sesongen 2019-2020 fikk et tilskudd til spillerstallen bestående av 8 flotte jenter fra Nessegutten, samt at vi fikk en ny spiller. Ved oppstart av sesongen var det dermed 22 jenter i spillerstallen. Vi meldte på to lag til serien, hvorav det ene laget har spilt i lokal serie, mens det andre har spilt i Trondheimsserien. Det har vært noen frafall gjennom sesongen, så etter jul står vi igjen med 17 spillere i stallen. Det har derfor blitt mye spilletid og mange kamper på de som er igjen.

Alle har hatt en fin utvikling sportslig sett. Vi har vært bevisst på at ingen skal ha faste plasser ennå, og selvfølgelig at alle skal få like mye spilletid. Vi har hatt en målvaktsgruppe bestående av fire spillere, hvorav to spillere også spiller ute på banen.

Sportslig

Vi har hatt to treninger i uka i Trønderhallen. Mandag kl 16.00-17.30 og onsdag 18.00-19.30. Før treningen på onsdag har vi prøvd å gjennomføre en 30 minutters felles økt med basistrening (styrke og utholdenhet). Det har stort sett vært bra oppmøte på trening, fravært skyldes i all hovedsak skader og sykdom. Høsten 2019 deltok trener på trenerskole i regi av Region Nord. For første gang har en del av jentene deltatt på fylkessamlinger. 6 jenter med meldt inn av trenerteamet, og det har så langt vært gjennomført to samlinger i Trondheim. Dette har vært inspirerende for de jentene som har deltatt.

Sesongen avsluttes med Okea Cup i Kristiansund 24.-26. april.

 

 

 

Støtteapparat

I støtteapparatet har vi hatt 4 trenere, lagleder og representanter fra foreldregruppa som har hatt ansvar for dugnad/økonomi og arrangement. Alle har bidratt i dugnadene på en bra måte slik at laget har fått gode inntekter som kan benyttes til å reise på cup.

 

Sosialt

Det er gode holdninger i laget, og alle er flinke til å ta vare på hverandre og gi oppmuntrende tilbakemeldinger på trening og i kamp.

Når det gjelder sosiale arrangementer har vi hatt kickoff for sesongen med Mesternes Mester og vi har arrangert kveldsmat etter trening 3 ganger.

 

 

Hilsen trenere og lagledere i Frol J14